... (10)……… a plot of l& (11)…… children work for a few hours each day. They ( 12) ………vegetable, which they weed & water & later they (13)…… the crop. In this (14)…. theydevelop good working ... Name: ……………………………Class: 12 ……Mark: ……… Forty five sầu minute written Test – Test 1 – Term 2 Subject: English I/ Choose the word whose bao tay pattern ... secondary D, children10, A, have sầu B, had C, has D, are11, A, which B, who C, when D, where 12, A, plant B, raise C, bởi D, eat13, A, got B, harvested C, harvest D, has harvested14, A, time B,...

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 tiếng anh lớp 12 lần 2


*

... = 1 với x = 15 c) 32 2 2 23 1 log xxxx=+ HD: VP 1 với x>0, BBT VT 1 ; Côyêu thích trong lôgagrit ĐS x = 1 Cõu 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log )1( 2 1 2 2 1 ++++xxxxHD: Đặt ... =.Câu 2 :Giải các pmùi hương trình sau: a). )4(log )1( log4 1 )3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 Và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi cơ số ĐS: x = 1 cùng x = 15 ... Đáp án: Câu 1: Câu 1: Giải hệ phương trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương đương với: 2 3 2 32log log 5log...
*

*

... true?A.There are many forms of communication in existence today.B.Ideas và thoughts can be expressed by body language.C.Everyone can use an oral form of communication.D.Blind people can communicate ... left early.2 Co Loa high schoolThe 1 st kiểm tra of the first termEnglish 12 Time allowance : 45 minutesEnglish Test(MÃ đề 11 6)Câu 1 : 27. The word “verbalization” probably means _________.A.picture ... Some people are concerned with physical when choosing a wife or husband.A.attraction B. attractivenessC.attractive D. attractivelyCâu 31 : How many different forms of communication are...
*

... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. MÔN : SINH HỌC 9 – Năm học 20 09 – 2010 Thời gian : 45 phút( không đề cập thời hạn chép đề ) ……………………… GV:Đoàn Thị ThơmCõu ... sinh, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, kí sinh, sinh trang bị nạp năng lượng sinh thiết bị khác. ( 2,5 điểm )- Lúa và cỏ dại- Rận với bét sinh sống dính trên domain authority trâu. bo.- Địa y sinh sống bám dính trên cây cỏ.- Dê và trườn cùng ăn uống cỏ bên trên một cánh đồng.-...
*

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2 MÔN : Tiếng Anh 12 Thời gian có tác dụng bài xích : 60 phút (không đề cập thời gian giao đề) đề : đề gốc (Đề có 04 trang) Mark the letter A, ... environment Câu 12 : He worked hard, so he could earn much money. That is, …………… Tiếng Anh 12 Đề / Trang 3 A. would tell B. had told C. have been telling D. had been told Câu 27 : “ I think married ... it many times. Books in the trang chủ are a wonderful … 45… of knowledge and pleasure. Tiếng Anh 12 Đề / Trang 2 A. although he worked hard, he could earn much money. B. he worked hard because...
... BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚPhường 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học tập đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 002 I. Read the passage carefully và choose the correct answer. If you travel by ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG trung học phổ thông C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 004 I. Give sầu the correct form of the verbs ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP. 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 003 I.Rewrite each sentence, beginning as...
... night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
... end_____ĐÁP ÁN: CODE 001 CODE 0 02 : 1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A11.D 12. C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20 .A 21 .A 22 .A 23 .B 24 .C 25 .A 26 .B 27 .C 28 .B 29 .C 30.C31.G 32. D ... 38.B 39.C 40.D1. C 2. D 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10.A11.D 12. A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.A 19.B 20 .C 21 .A 22 .C 23 .B 24 .A 25 .C 26 .B 27 .C 28 .C 29 .C 30.B31.G 32. A 33.C 34.D 35.B 36.C ... A. look B. observe sầu C. centralize D. concentrate III. Grammar : Choose the best answer A, B, C or D (2, 5pts)16. People the company employs are expected to sign a contract A. which B. whose C....
... KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ 2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚP 9 Nguồn được trích từ webside www.tienganh123.com ...
... 1 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian có tác dụng bài xích 60 phút ít ĐỀ 1 Chọn cách thực hiện đúng A, B, C hoặc D để kết thúc mỗi câu ... people from other parts in Britain. Trường THPT Nhỏng Thanh khô ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Tổ: Ngoại ngữ Năm học tập 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I. Phonetics Hãy lựa chọn một từ mà phần gạch ốp ... cook this dish in a __________ book. A. cookery B. recipe C. meal D. menu 70. After the các buổi tiệc nhỏ, there wasn’t __________ left on the table. A. something B. nothing C. anything D. everything...

Xem thêm: Tải Game Chăm Sóc Em Bé 2 - Người Trông Trẻ Chăm Sóc Trẻ


... =>%67,66100.68,1 12, 1%4==CHV 0,75 đc) C 2 H4 + 3 O 2 →0t 2 CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ CH4 + 2O 2 →0t CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ Theo pmùi hương trình hóa học tập molnnnCHHCCO1,005,005, 02 4 422 =+=+= ... Đề 1:Câu 1: Mỗi pmùi hương trình đúng 0.5đCaC 2 + 2H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2 2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + CaO →0t CaCO3 CaCO3 + 2HCl →CaCl 2 + CO 2 ... molnnnCHHCOH15,005,0 .20 5, 022 4 422 =+=+= Vậy cân nặng bình tăng : 0,1. 44 + 0,15.18 = 7,1 g 0,5 đ Đề 2: Câu 1: Mỗi phương trình đúng 0.5đ2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + 2NaOH →0t...
... 1195,95 20 = 2 1 2 3 1 34 2 85 5 25 6 3 188 3 24 9 2 1810 2 20N =20 =∑119c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) = 6x4 - 2x 2 -1 2 x- 1. Q(x) = 2x5 - x4 ... (n) Tích (x.n) 1 2 2 2 1 2 3 3 94 2 85 8 406 4 24 7 3 21 8 6 489 5 4510 6 60N=40=∑ 25 9c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chnóng 1,0 điểma) P(x) + Q(x)= 2x3 -2x 2 +4x +3.b) P(x) ... 8 881 5
5 435 4